Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.sewing.sk

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobných údajov Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné ujednania Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

§ 4  Politika „Cookies”

1. Predávajúci automaticky zhromažďuje informácie obsiahnuté v cookies, aby zhromažďoval údaje týkajúce sa používania webovej stránky zákazníkom alebo používateľom. Súbor cookie je malý kúsok textu, ktorý webová stránka odošle do prehliadača klienta a ktorý prehliadač odošle pri najbližších návštevách webovej stránky. Používajú sa hlavne na udržiavanie relácií, napríklad generovaním a odoslaním dočasného identifikátora po prihlásení. Správca používa „relácie“ cookies uložené v koncovom zariadení klienta, kým sa neodhlási, webová stránka nie je vypnutá alebo nevypne webový prehľadávač a „trvalé“ cookies uložené v koncovom zariadení klienta po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo kým ich klient

2. Súbory cookies prispôsobujú a optimalizujú internetový obchod a jeho ponuku pre potreby zákazníkov takými činnosťami, ako je vytváranie štatistík prístupov v internetovom obchode a zabezpečenie bezpečnosti online obchodu. Cookies sú tiež potrebné na udržanie relácie klienta po opustení webovej stránky, umožňujú mu vrátiť sa do obsahu košíka bez straty jeho parametrov, čo by si vyžadovalo opätovný výber tovaru.

3. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

4. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v ponuke pomocníka každého webového prehľadávača. Príkladom webových prehliadačov, ktoré tieto cookies podporujú, sú Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.   

§ 5  Práva a povinnosti

1. Správca má právo, ako aj zákonnú povinnosť poskytovať vybrané alebo všetky informácie týkajúce sa zákazníkov v internetovom obchode verejným orgánom alebo tretím stranám, ktoré takúto žiadosť o informácie predložia podľa platných poľských právnych predpisov.

2. Zákazník má právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom zhromaždeným správcom. Právo na overenie, zmenu, doplnenie, ako aj vymazanie a zastavenie spracovania osobných údajov zákazníka je k dispozícii bez uvedenia dôvodu.

3. Za účelom uplatnenia svojich práv môže zákazník kedykoľvek zaslať príslušné vyhlásenie o úmysle na adresu sídla správcu údajov alebo e-mailom.

4. Vymazanie osobných údajov alebo zastavenie ich spracovania správcom môže mať za následok úplnú neschopnosť poskytovať služby poskytované prostredníctvom internetového obchodu alebo ich vážne obmedzenia.

5. Správca sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy a všeobecne uznávané zásady sociálneho spolužitia.